Segulah Medical Acceleration AB

Hålbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

Fonden främjar socialt relaterade egenskaper då den investerar i bolag som bidrar till FN:s globala mål, Sustainable Development Goals (SDG): SDG (3) God hälsa och välbefinnande, och ytterligare SDG (5) Jämställdhet och/eller SDG (9)industri, innovation och infrastruktur. Fonden kommer även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 70 procent hållbara investeringar med ett socialt mål. Kontroll genomförs att 100 procent av Fondens portfölj bidrar till SDG 3.

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer vid utvärdering av de 14 obligatoriska samt ytterligare fyra PAI indikatorerna. Indikatorerna omfattar områden inom utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten, avfall, sociala förhållanden och personalfrågor. Varje portföljbolag tilldelas ett internt betyg som förhåller sig till gränsvärdena för vad Fonden bedömer utgöra hållbara investeringar. Utvärderingen baseras på olika informationskällor i mån av tillgängliga data, i syfte att säkerställa att aktuella bolag analyseras på ett lämpligt vis.

Kontroll genomförs att samtliga investeringar är i linje med SMA:s exkluderingskriterier. SMA arbetar aktivt med att påverka portföljbolagen som Fonden investerar i att förbättra sig ur ett hållbarhetsperspektiv.

Inga mål för hållbar investering

Fonden främjar socialt relaterade egenskaper då den investerar i bolag som bidrar till FN:s globala mål, Sustainable Development Goals (SDG): SDG (3) God hälsa och välbefinnande, och ytterligare SDG (5) Jämställdhet och/eller SDG (9)industri, innovation och infrastruktur. Fonden kommer även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 70 procent hållbara investeringar med ett socialt mål. Kontroll genomförs att 100 procent av Fondens portfölj bidrar till SDG 3.

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer vid utvärdering av de 14 obligatoriska samt ytterligare fyra PAI indikatorerna. Indikatorerna omfattar områden inom utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten, avfall, sociala förhållanden och personalfrågor. Varje portföljbolag tilldelas ett internt betyg som förhåller sig till gränsvärdena för vad Fonden bedömer utgöra hållbara investeringar. Utvärderingen baseras på olika informationskällor i mån av tillgängliga data, i syfte att säkerställa att aktuella bolag analyseras på ett lämpligt vis.

Kontroll genomförs att samtliga investeringar är i linje med SMA:s exkluderingskriterier. SMA arbetar aktivt med att påverka portföljbolagen som Fonden investerar i att förbättra sig ur ett hållbarhetsperspektiv.

De hållbara investeringarna anpassas till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (däribland principerna och rättigheterna i de åtta grundläggande konventionerna som anges i Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter). Detta säkerställs som en del av processen med att identifiera och upprätthålla hållbara investeringar baserat på SMA:s utvärdering av PAI.

Tabell 1:
1. Utsläpp av växthusgaser (Scope 1, Scope 2, Scope 3)

2. Koldioxidavtryck

3. Växthusgasintensitet

4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för
fossila bränslen

5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion

6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan

7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk
mångfald

8. Utsläpp till vatten

9. Farligt avfall och radioaktivt avfall

10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för
multi-nationella företag.

11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka
efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s
riktlinjer för multinationella företag.

12. Ojusterad löneklyfta mellan könen

13. Jämn könsfördelning i styrelsen

14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor,
klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

Utöver ovan obligatoriska indikatorer har SMA identifierat ytterligare fyra indikatorer som bedöms vara relevanta från tabell 2 och 3:

6. Vattenanvändning och återvinning (tabell 2)

1. Investeringar i företag utan strategier för förebyggande av
arbetsplatsolyckor (tabell 3)

5. Inga mekanismer för klagomålshantering i samband med
personalfrågor (tabell 3)

9. Ingen policy för mänskliga rättigheter (tabell 3)

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar sociala egenskaper genom sina investeringar. Även om Fonden inte har hållbara investeringar som mål strävar den efter att ha en miniminandel av hållbara investeringar med ett socialt mål på minst 70 procent i enlighet med SFDR.

Fondens huvudfokus är att göra investeringar som har långsiktig, positiv påverkan på hälsoeffekter globalt. Fonden främjar socialt relaterade egenskaper, när den investerar i bolag som bidrar till FN:s globala mål, Sustainable Development Goals (SDG): SDG (3) God hälsa och välbefinnande, och ytterligare SDG (5) Jämställdhet och/eller SDG (9)industri, innovation och infrastruktur. Detta möjliggörs då investeringarna endast sker i bolag verksamma inom Life Science-sektorn, specifikt inom medicinteknik, diagnostik, Life Science Tools, Health Tech samt teknologi relaterad till denna värdekedja.

För närmare information avseende exkluderingar hänvisas till Fondens informationsbroschyr nedan.

SMA Policy för Ansvarsfulla Investeringar

Investeringsstrategi

Välja in
SMA fastställer varje år gränsvärden för vad Fonden bedömer utgöra hållbara investeringar. Varje portföljbolag ges ett internt betyg som förhåller sig till gränsvärdena och omfattas av tre områden.

1. Bidra till ett hållbarhetsmål. Givet SMA:s investeringsfokus mot Life Science -sektorn, så syftar det om investeringar som bidrar till FN:s SDG 3, målet om god hälsa och välbefinnande. Utöver kravet på SDG 3, är ytterligare mål som beaktas: SDG (5) Jämställdhet, och/eller SDG (9) Industri, innovation och infrastruktur. Kontroll genomförs att 100 procent av Fondens portfölj bidrar till SDG 3.

2. Inte orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål. En investering som bidrar till ett hållbarhetsmål får inte orsaka betydande skada på något annat hållbarhetsmål. Bedömningen utgår från hur bolaget presterar i förhållande till (PAI) indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

3. Följa praxis för god styrning. Utöver ovan ska bolagen i vilka investeringen görs följa praxis för god bolagsstyrning, särskilt med avseende för sunda förvaltningsstrukturer, relationer med arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad av skatteregler.

Gränsvärdena i relation till områdena ses över årligen och SMA:s målsättning är att kunna ställa högre krav på de bolag där investerar sker, i takt med att företagens hållbarhetsarbete utvecklas och därmed tillgången till data.

Välja bort
SMA har ett tydligt fokus på att investera inom sektorerna medicinteknik, diagnostik, Life Science Tools, Health Tech, samt teknologi relaterad till denna värdekedja. Givet valet av inriktning och då en noggrann bolagsanalys ligger till grund för alla investeringsbeslut är det ett antal bolag som inte är aktuella eller som exkluderas tidigt i processen.

SMA väljer bort/exkluderar bolag (där mer än 5 % av omsättningen, i de investerade bolagen, är hänförlig till nedan angivna produkter/tjänster): Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, alkohol, tobak, pornografi, fossila bränslen, utvinning av oljesand, termiskt kol och palmolja eller som systematiskt bryter mot internationella konventioner.

God bolagsstyrning är ett grundläggande krav som bolagen som investeringsteamet placerar i måste leva upp till och en parameter som utvärderas av SMA. (Se mer information nedan)

Påverka
SMA använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fonden har genom investeringsteamet, kontinuerlig kontakt med portföljbolagen i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. SMA engagerar sig även i direkt dialog med ledning och styrelse för de bolag Fonden investerar i för att påverka dem i en mer hållbar riktning. SMA arbetar även med bolagspåverkan i egen regi och avser att utnyttja nätverk och söka samband med likasinnade ägare för att med gemensamma krafter påverka bolagen i en gynnsam riktning, när andelsägarnas gemensamma intresse kan gagnas.

Policy för att bedöma praxis för god styrning
God bolagsstyrning är ett grundläggande krav som bolagen som investeringsteamet placerar i måste leva upp till. SMA väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner kopplade till sunda förvaltningsstrukturer, skatt, arbetstagarnas rättigheter samt korruption och mutor. Fonden investerar inte i företag med säte i länder som rankas i den sämre halvan av Transparency Internationals korruptionsindex

Andel av investeringar

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

SMA övervakar att de sociala egenskaperna som Fonden åtagit sig att främja efterlevs. Detta görs genom kontroll av att Fonden exkluderar de produkter och tjänster som riskerar att motverka en hållbar utveckling. SMA följer även upp att bolagen som Fonden investerar i inte bryter mot internationella normer och konventioner.

Följande hållbarhetsindikatorer används för att bedöma de miljörelaterade/sociala egenskaperna hos fonden:

SMA:s bedömning baseras på 14 obligatoriska samt ytterligare fyra indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Indikatorerna omfattar områden inom utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten, avfall, sociala förhållanden och personalfrågor.

För att bedöma de miljörelaterade egenskaperna hos Fonden används särskilt indikatorer för klimat- och andra miljörelaterade negativa konsekvenser. SMA beaktar följande hållbarhetsindikatorer:
• Utsläpp av växthusgaser (Scope 1, Scope 2, Scope 3)
• Koldioxidavtryck
• Växthusgasintensitet
• Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för
fossila bränslen
• Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
• Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan
• Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald
• Utsläpp till vatten
• Farligt avfall och radioaktivt avfall
• Vattenanvändning och återvinning (valfri)

För att bedöma de sociala egenskaperna hos Fonden så används särskilt indikatorer för sociala förhållanden och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor. SMA beaktar följande hållbarhetsindikatorer:

• Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
• Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
• Ojusterad löneklyfta mellan könen
• Jämnare könsfördelning i styrelserna
• Exponering mot kontroversiella vapen
• Investeringar i företag utan strategier för förebyggande av arbetsplatsolyckor (valfri)
• Inga mekanismer för klagomålshantering i samband med personalfrågor (valfri)
• Ingen policy för mänskliga rättigheter (valfri)

Metoder

Fonden tillämpar kontinuerlig uppföljning av portföljbolagen för att säkerställa bolagen inte har verksamhet i exkluderade sektorer och/ eller bryter mot internationella normer och Konventioner. SMA följer upp de bolag och indikatorer där det finns förbättringsmöjligheter och ser över hur nya datakällor kan adderas till processen. Vid förändrad bedömning av ett bolag flaggas det i Fondens löpande uppföljning, och ett första steg att försöka påverka bolaget till förändring. Vid fortsatta påtagliga brister ska innehavet avyttras inom en acceptabel tidshorisont

Datakällor och databehandling

Majoriteten av portföljbolagen befinner i en tidig fas och därmed är datatillgången för vissa indikatorer begränsad. SMA bedömer att miljöindikatorerna är den största utmaningen för bolagen att rapportera på, men att datatillgången för sociala och bolagsstyrningsrelaterade indikatorer är god. SMA arbetar kontinuerligt med att följa upp de bolag och indikatorer där det finns förbättringsmöjligheter och ser över hur nya datakällor kan adderas till processen.

De åtgärder som vidtagits för att säkerställa datakvaliteten.

SMA identifierar bolag som uppfyller Fondens hållbarhetskriterier. Data till analysen inhämtas från:
• Portföljbolagens årsrapporter och annan rapportering
• Dialog med portföljbolagen
• Externa leverantörer för hållbarhetsdata
• Öppna databaser: Transparency International

SMA utvärderar kontinuerligt kvalitén på den data som behandlas/köps in. Data från en källa jämförs med data från andra källor när detta finns tillgängligt och fördjupad analys görs vid motstridig information.

Begränsningar för metoder och data

Metoden att välja in portföljbolag som främjar god hälsa och välmående baseras på den data som beskrivs ovan. Trots SMA:s ansträngningar att säkerställa att datan är tillförlitlig kan felaktig hållbarhetsdata förekomma. Portföljbolagen kan ha rapporterat felaktiga data och felaktiga data kan även förekomma i de fall en extern dataleverantör används. Då SMA använder sig av flera olika datakällor och alltid gör en bedömning av datan bedöms dock risken som begränsad.

Även informationen om portföljbolagens exponering mot exkluderade verksamheter kan grunda sig på felaktiga data från bolagen själva eller dataleverantör. Det finns därför en risk att Fonden skulle kunna vara exponerad mot sektorer som väljs bort. Sannolikheten för detta bedöms dock som mycket låg för bolag inom hälsovårdssektorn som Fonden investerar i.

Sammantaget bedömer SMA att de begränsningar som är förknippade med metoderna och data inte hindrar Fonden från att främja god hälsa och välmående eller gör en hållbar investering med socialt mål.

Due diligence

SMA har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för Fonden beaktas i investeringsbesluten. Förvaltarna/investeringsteamet/SMA är ansvariga för att kvartalsvis/regelbundet följa upp fondens investeringar för att säkerställa att investeringarna ligger i linje med fondens investeringsstrategi. För mer information om SMA:s due diligence policy se Bolagets hållbarhetspolicy”.

Aktieägarengagemang

Som investerare har SMA ett ansvar och en möjlighet att påverka bolagen att agera ansvarsfullt och bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. SMA bedriver även för Fondens räkning ett påverkansarbete som omfattar dialoger med företag och röstning på bolagsstämmor. Förutsatt att det kan gagna fondandelsägarnas intressen, sker samarbete med andra aktieägare. För mer information se Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar nedan.

SMA Strategier för Aktieägarengagemang