Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (”SFDR”).

Hållbarhetsrisker

SFDR definierar hållbarhetsrisk som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

SMA har antagit en Hållbarhetspolicy som innefattar policy för integrering av hållbarhetsrisker och due diligence policy för beaktande av investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Policyn för integrering av hållbarhetsrisker syftar till att redogöra för hur SMA integrerar och beaktar hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess. I samband med att SMA genomför sin due diligence av potentiella investeringar, identifieras hållbarhetsrisker relaterade till investeringsobjekten baserat på relevanta sektorer och den geografiska platsen där bolaget verkar. Riskerna analyseras sedan baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid.

Hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsprocessen och beaktas vid samtliga investeringar. SMA:s investeringsteam grundar sina investeringsbeslut på due diligence. I bolagsanalysen används data från externa leverantörer när det finns tillgängligt, och SMA:s egen hållbarhetsanalys. Hållbarhetsriskerna hanteras genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering av vissa typer av företag samt genom påverkan i form av dialog och aktivt ägarskap. Investeringsteamet ansvarar för regelbunden uppföljning av hållbarhetsrisken i portföljbolaget. SMA bedömer att integrering av hållbarhetsrisker har en positiv inverkan på avkastningen i Fonden och att integreringen bidrar till en mer hållbar utveckling över tid. För mer information om Bolagets hantering av hållbarhetsrisker, läs SMA:s hållbarhetspolicy.

SMA Poliy för Ansvarsfulla Investeringar

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

SFDR definierar hållbarhetsfaktorer som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. SMA har antagit en Policy för due-diligence. Policyn syftar till att övergripande redogöra för hur Bolaget beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. SMA beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att vara en aktiv förvaltare vid val av innehav till Fonden.

SMA beaktar löpande i all sin förvaltning investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Med hållbarhetsfaktorer avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Det innebär att Bolaget analyserar vilka huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som en investering innebär .

Kontroll genomförs att 100 procent av Fondens portfölj bidrar till SDG 3. I tillägg till ovan, genomförs för alla investeringar, kontroll mot Fondens exkluderingskriterier. Det innebär exkludering av bolag (där mer än 5 % av omsättningen, i de investerade bolagen, är hänförlig till nedan angivna produkter/tjänster): Klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, alkohol, tobak, pornografi, fossila bränslen, utvinning av oljesand, termiskt kol och palmolja eller som systematiskt bryter mot internationella konventioner.

Utöver ovan kriterier baseras bedömningen på 14 obligatoriska indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer - Principal Adverse Impact (PAI) samt ytterligare fyra indikatorer. Indikatorerna omfattar områden inom utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten, avfall, sociala förhållanden och personalfrågor. Varje portföljbolag tilldelas ett internt betyg som förhåller sig till gränsvärdena för vad Fonden bedömer utgöra hållbara investeringar.

För mer information om på vilket sätt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas finns i Fondens informationsbroschyr och SMA:s hållbarhetspolicy. Information om hur huvudsakliga negativa konsekvenser har beaktats kommer att tillgängliggöras i årsredovisningen avseende 2023.

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

SMA ska en gång per år redogöra för bolagets arbete med huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Redogörelsen följer uppställda krav utifrån det nya regelverket och kommer att publiceras på hemsidan senast den 30 juni 2023.

Due diligence

SMA har due diligence rutiner för att säkerställa att hållbarhetsrisker och uppsatta hållbarhetskrav beaktas i investeringsbesluten.

För mer information om Bolagets due diligence policy se SMA:s hållbarhetspolicy.